Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne powyżej 30000 €

Ozimek, 16.03.2014

1/2014   Przetarg nieograniczony na:

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku.
Numer ogłoszenia: 87934 - 2014; data zamieszczenia: 16.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Ozimku , ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 4651918, 4436400, faks 77 4436450.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych, pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz z doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkól w Ozimku w ramach realizacji projektu pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 1 ) Blok I zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji - Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć II - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć III - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć IV - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w gimnazjum łącznie 64h Cześć V - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w gimnazjum łącznie 32h Cześć VI - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w liceum łącznie 64h 2 ) Blok II zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia przygotowujące do matury w liceum w zakresie podstawowym i rozszerzonym łącznie 96 4h Cześć II - zajęcia kółka matematycznego w gimnazjum łącznie 32h Cześć III - zajęcia kółka z fizyki w gimnazjum łącznie 32h Cześć IV - zajęcia kółka z chemii w gimnazjum łącznie 32h Cześć V - zajęcia kółka z biologii w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć VI - zajęcia kółka z geografii w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część VII - zajęcia kółka z historii i wos w gimnazjum łącznie 32h Część VIII - zajęcia kółka z historii i wos w liceum łącznie 32h Część IX - zajęcia Klubu dobrej książki w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część X - zajęcia Klubu dyskusyjnego z języka angielskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część XI - zajęcia z techniki, kółko fotograficzne i informatyczne w gimnazjum i w liceum łącznie 64h 3 ) Blok III poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego- Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia z doradztwa zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery w gimnazjum i w liceum łącznie 64h.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsozimek.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Ozimku 46-040 Ozimek ul. Częstochowska 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Zespole Szkół w Ozimku ul. Częstochowska 24,Ozimek, sekretariat - pok. 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 PDFzmiana tresci SIWZ.pdf

 PDFSIWZ_zsozimek_poprawka z dnia 19_03_2014_godz.11_30.pdf

  PDFSIWZ_zsozimek.pdf

PDFzalacznik nr 1 wykaz osob.pdf

PDFzalacznik nr 2 oswiadczenie z art 24.pdf

PDFzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 22.pdf

PDFzalacznik nr 4 formularz ofertowy.pdf

PDFzalacznik nr 5 wzor umowy.pdf

PDFzalacznik nr 6 harmonogram zajec.pdf

PDFwybor oferty .pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCodpowiedzi na zapytania z dnia 09_05_2012.doc

 

Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku
Numer ogłoszenia: 127712 - 2012; data zamieszczenia: 21.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Ozimku , ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 077 4651918, 4436400, faks 077 4436450.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizację budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku. 1.2 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 3 - letniej gwarancji na roboty budowlanomontażowe oraz gwarancji na materiał i stolarkę zgodnie z gwarancjami producentów. 1.3 W przypadku zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę wymagane jest, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.4 Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000 zł ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w formie gotówki na rachunek bankowy ZS nr: 62 8907 1050 2004 3000 0374 0005 Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie weksla, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bakowej. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do dokumentów ofertowych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsozimek.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Częstochowska 24 46-040 Ozimek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół w Ozimku, ul. Częstochowska 24, Sekretariat - pokój 17..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ogłoszenie wyniku przetargu:

-------------------------------------------------------------

DOCinformacja z części jawnej z otwarcia ofert.doc

DOCWybór oferty .doc

 

 

aktualne załączniki  /38/  :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCodpowiedzi na zapytania z dnia 09_05_2012.doc

PDFDocieplenia__Ozimek warsztaty szkoła.pdf

PDFINWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.pdf

PDFOpis techniczny Ozimek.pdf

PDFOzimek SWIZ.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFRYS 1 Usytuowanie budynku.pdf

PDFRYS 11 Zestawienie stolarki.pdf

PDFRYS 12 Elewacja północna, zachodnia, wschodnia -kolorystyk.pdf

PDFRYS 13.Zestawienie stolarki.pdf

PDFRYS 14 Elewacjapółnocna, południowa -Patio I -kolorystyka.pdf

PDFRYS 15 Elewacja wschodnia, zachodnia -Patio I -kolorystyka.pdf

PDFRYS 16 Elewacja PŁD., PN., WSCH., ZACH. -Patio II -koloryst.pdf

PDFRYS 17 DOCIEPLENIE PRZY ATTYCE.pdf

PDFRYS 18 DOCIEPLENIE PRZY ATTYCEROZWIĄZANIE OCIEPLENIA OŚCIEŻA.pdf

PDFRYS 19 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO DRZWIOWEG2.pdf

PDFRYS 19 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO DRZWIOWEGO.pdf

PDFRYS 2 Elewacja północna.pdf

PDFRYS 20 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM.pdf

PDFRYS 21 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU ZEWNĘTRZNYM.pdf

PDFRYS 22 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM.pdf

PDFRYS 3 Elewacja wschodnia.pdf

PDFRYS 4 Elewacja południowa, zachodnia.pdf

PDFRYS 5 Elewacja północna -Patio I.pdf

PDFRYS 6 Elewacja zachodnia, wschodnia -Patio I.pdf

PDFRYS 7 Elewacja południowa -Patio I.pdf

PDFRYS 8 Elewacja północna wschodnia -Patio II.pdf

PDFRYS 9 Elewacja południowa i zachodnia -Patio II.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbiorurobót budowlanych.pdf

PDFrozbiórki

PDFspecyfikacje

PDFspecyfikacje

PDFspecyfikacje

PDFspecyfikacje

PDFdocieplenie stropodachu

PDFST_0.07 obróbki blacharskie.pdf

PDFpokrycia dachowe

PDFST_0.09 rusztowania.pdf

PDFinstalacja odgromowa

 

Wersja XML